એકલો છું…

જે નથી હું એમના સાથમાં કે નથી સંગાથમાં,
છતાં આજે એકલો છું જોઈને એમની વાટમાં.
આજે નથી હું એમના સમણામાં કે નથી ભ્રમણામાં,
છતાં આજે એકલો છું એમના સ્નેહનાં ઝરણામાં.
આજે નથી હું એમના ક્ષણમાં કે નથી મનમાં,
છતાં આજે એકલો છું મારા આ ઉપવનમાં.
આજે નથી એ ”ચાંદ” પુનમમાં કે નથી અમાસમાં,
છતાં આજે એ એકલો છે અંધકારમય આકાશમાં.
આજે નથી હું એમના મિતમાં કે નથી મિલનમાં,
છતાં આજે એકલો છું એમના સુના વિરહમાં.
આજે નથી હું એમના જીવમાં કે નથી જીવનમાં,
છતાં આજે એકલો છું એમની આવી રીતમાં.
પિપળીયા