કંઈક યાદ છે તને ?…

”સૂના” અતીત તણી ”કૃપા” યાદ છે મને,
સૂના-અતિતનો વિતેલો વખત, હજી યાદ છે મને.
એ પ્રથમ મિલન અને મુલાકાત યાદ છે મને,
આંખોથી થઈ હતી જે વાત આપણી યાદ છે મને.
અંતરથી મળતા નિરંતર, યાદ છે મને,
અંતર મધ્યે ધબકતા નિરંતર એ યાદ છે મને.
કૃપા પ્રણયની ગુલાબી મોસમ યાદ છે મને,
સૂના અતીતની મહેંકતી ફોરમ યાદ છે મને.
અતીત પ્રણયની કલ્પના પણ યાદ છે મને,
સાત જન્મોના સાથની ઝંખના યાદ છે મને.
અતિત કેરા પ્રણયની એક-એક ક્ષણ ઔયાદ છે મને,
સમય આને ભાગ્યની કસોટી પણ યાદ છે મને.
વફા કેરા સઘળા મુજ પ્રયત્નો યાદ છે મને,
પામી શક્યોના તુજ ને હું, એ યાદ છે મને.
પામવું ન પામવું, ભાગ્ય તણા એ લેખ છે,
કોઈ એક જન્મ તુજ સંગ-સંગ એ આશ છે મને!
”કૃપા જીવન” ”સૂના અતીત” કેમે ભૂલું તુજને?
”કૃપા-હૃદય” ધબકાર તું, એ યાદ છે મને.
સૂના હૃદયની વેદના ”સહિયર” તણો સંગાથ!
સૂના અતીત તણી ”કૃપા” કંઈક યાદ છે તને?…
કંઈક યાદ છે તને?…