કચાશ રહી ગઈ

”એની કડવી યાદ મારા દિલની દવા બની ગઈ
જીવનમાં એના વિના હવે એકલતા રહી ગઈ
એની સંગ વિતાવેલી પળો હવે સ્મૃતિ બની રહી ગઈ
એની હસતી છબી મારા મનની મુરત બની રહી ગઈ
એની ચાહત હવે મારા માટે અતીત બની રહી ગઈ
એની સાથેના મિલનની ઇચ્છા જોજનો દૂર રહી ગઈ
એની સાથેનો પ્રેમ હવે એક કથા બની રહી ગઈ
ઘણા પ્રયત્નો પછી પણ હું એને પામી ન શક્યો,
કદાચ ‘આબાદ’ના પ્રેમમાં કઈ કચાશ રહી ગઈ”
અસ્લમ મેમાન ‘આબાદ’