રસમ

”નથી તું આંખો સામે,
તોયે યાદ તારી આવે !
રોજ સૂરજ ઊગે ને આથમે,
એમ જ ચૂક્યા વગર,
રોજ તારી યાદ આવે !
તારી તસ્વીરથી વાતો કરી લઉ,
ને મારા પર જ હું હસી લઉ !
જાતે જ પૂછુ સવાલો તને,
ને જાતે જ જવાબો દઉ તને !
સહિયર તો નિમિત્ત છે,
મારે તો શબ્દ બની કવિતારૃપે,
તારા અંતરમન સુધી પહોચવું છે !
તેથી તો પ્રિયે, તને કહું છું…
ભીતરમાં ભંડારેલી સંવેદનાઓને,
મનમાં પોષેલા સ્વપ્નાઓને,
તારા સુધી પહોંચવાની ‘સાવન’…
બસ ! એક, આ તો રસમ છે !”
ભાલચંદ્ર પ્રજાપતિ ”સાવન”
હડાદ (અંબાજી